Księgi wieczyste

Umowa deweloperska u notariusza

Jedna z czynności notarialnych to złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej, który jest wymagany w przypadku umów dokumentujących obrót nieruchomościami zawartych w formie aktu notarialnego. Od 1 lipca 2016 roku notariusze są obowiązani do składania wniosków o wpis do księgi wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bezpośrednio po sporządzeniu aktu notarialnego. 

Notariusz składając do sądu wniosek, dołącza do niego dokumenty, które stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej (jeżeli zostały sporządzone w postaci elektronicznej). Dokumenty niemające postaci elektronicznej, a będące jednocześnie podstawą wpisu w księdze wieczystej, notariusz przesyła sądowi właściwemu w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku o wpis (art. 92 par. 4 Ustawy Prawo o notariacie).

W praktyce czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej wynosi od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy. Wpisu dokonuje sąd wieczystoksięgowy (Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego) w osobie sędziego lub referendarza sądowego.

Złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej przez notariusza

W jakich sytuacjach wniosek o wpis do księgi wieczystej składa notariusz, a kiedy właściciel nieruchomości? Jako osoba zaufania publicznego, notariusz dokonuje czynności notarialnych w dwóch sytuacjach: gdy wymagają tego przepisy prawa, lub jeżeli taka jest wola stron.

Kiedy należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu? Wniosek o wpis do księgi wieczystej musi zostać złożony między innymi w przypadku:

 • zmiany właściciela nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta,
 • nabycia spadku obejmującego nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta,
 • podziału nieruchomości,
 • ustanowienia hipoteki,
 • konieczności uaktualnienia lub sprostowania księgi wieczystej,
 • przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego np. służebności osobistej lub prawa użytkowania, ustanowienia służebności przesyłu lub służebności drogi koniecznej,
 • wygaśnięcia hipoteki.

Zgodnie z art. 92 par. 4 ustawy Prawo o notariacie jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.

Zgodnie z art. 92 par. 4[1] ustawy Prawo o notariacie złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.

W niektórych sytuacjach wniosek o wpis do księgi wieczystej składa sam właściciel nieruchomości np. w przypadku nabycia nieruchomości w wyniku dziedziczenia czy zasiedzenia.

Notariusz – cennik. Opłaty sądowe i opłaty notarialne

Maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza za dokonanie czynności notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 

Podstawą do wyliczenia taksy notarialnej jest określenie wartości przedmiotu czynności notarialnej. Maksymalną wysokość taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i może wynieść: 100 zł przy wartości nieruchomości do 3 tys. zł; 100 zł +3% nadwyżki powyżej 3 tys. zł, jeśli wartość nieruchomości wynosi od 3 tys. do 10 tys. zł; 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 tys. zł przy wartości nieruchomości powyżej 60 tys. do 1 mln zł; czy 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 mln zł dla wartości nieruchomości od 1 mln do 2 mln zł. 

Za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej notariusz pobiera wynagrodzenie w kwocie 200 zł netto + VAT 23%.

Dokonując czynności notarialnej, z którą związany jest obowiązek złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej, notariusz dodatkowo pobiera od stron opłatę sądową, którą następnie przekazuje do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego.

Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którą opłaty sądowe wynoszą przykładowo:

 • wpis własności - 200 zł; gdy wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobierana jest część opłaty stałej proporcjonalna do wysokości udziału – jednak nie niższa niż 100 zł
 • wpis hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego (np. służebności lub prawa użytkowania - 200 zł,
 • założenie księgi wieczystej - 100 zł
 • wpis praw osobistych i roszczeń - 150 zł
 • sprostowanie działu I-O - 100 zł.

Księgi wieczyste Kraków: zakres usługi

Kancelaria notarialna Moniki Sucheckiej realizuje pełen zakres czynności notarialnych określonych w ustawie Prawo o notariacie. W celu zapoznania się z pełną ofertą czynności notarialnych oraz poznania cennika, zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Czynności notarialne