Czynności Notarialne - Kraków - Notariusz Monika Suchecka

Czynności notarialne

Czynności notarialne

Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w naszej Kancelarii należą:

Notariusz – kim jest i co robi?

Notariusz, określany również mianem rejenta, jest prawnikiem wykonującym czynności notarialne i upoważnionym do sporządzania aktów notarialnych. To zawód zaufania publicznego. Sporządzane akty notarialne, które są wymagane w przypadku wielu czynności prawnych, mają charakter dokumentów urzędowych. Notariusz pobiera za swoje usługi taksę notarialną, czyli opłatę ustaloną rozporządzeniem ministra. Wysokość tej kwoty będzie zależna od rodzaju i wartości podjętej czynności. Więcej informacji na temat pracy notariusza i związanych z nią regulacji można znaleźć w ustawie Prawo o notariacie.

Czynności notarialne

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn. W związku z wykonywaną funkcją pobiera i odprowadza opłaty sądowe. Czynności notarialne wymagają dostarczenia notariuszowi oryginalnych dokumentów, które są następnie poddawane szczegółowej analizie, m.in. pod kątem prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami. Wówczas możliwe jest określenie, czy przedstawiona dokumentacja stanowi podstawę do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej. Decyduje to również o bezpieczeństwie przeprowadzenia danej czynności oraz ilości czasu potrzebnej do jej realizacji.

czynności notarialne

Krakowski Notariusz - zakres czynności

 1. sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
  • umowy sprzedaży
  • umowy przedwstępne
  • umowy deweloperskie
  • umowy darowizny
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy działu spadku
  • umowy spółki
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości
  • umowy zamiany
  • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
  • testamenty
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • umowy o podział majątku wspólnego
 1. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 2. sporządzanie innych czynności notarialnych, w szczególności:
  • sporządzanie poświadczeń
   1. sporządzanie protokołów (w tym m.in. protokoły Zgromadzeń Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych)
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów