Protokoły notarialne

Umowa deweloperska u notariusza

Według artykułu 104 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółdzielni, spółek, stowarzyszeń oraz innych osób prawnych w przypadkach przewidzianych prawem. 

Celem spisywania protokołów jest stwierdzenie przebiegu pewnych czynności i zdarzeń – zarówno prawnych, jak i faktycznych. Zazwyczaj do ich sporządzania dochodzi w ramach stawiennictwa stron lub składanych przez strony oświadczeń, a także niestawiennictwa strony drugiej.

Protokoły notarialne w Krakowie spisywane przez notariusza jako osobę zaufania publicznego, zapewniają prawidłowość sporządzanych dokumentów oraz stanowią gwarancję prawdziwości zawartych w nich treści. Akt notarialny jako forma czynności prawnej charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania, dlatego z korzysta się z niej w sytuacji, w której klient chce uzyskać najbardziej wiarygodne dla sądu źródło dowodu z dokumentu.

Kiedy warto spisywać protokoły notarialne?

Protokoły notarialne mogą być spisywane w różnych sytuacjach. Jedną z najczęstszych jest wymieniony w ustawie Prawo o notariacie protokół ze stawiennictwa lub niestawiennictwa stron. Jego celem jest udokumentowanie stawienia się lub niestawienia się (zazwyczaj na dokonanie czynności notarialnej) osób, które zostały do tego zobowiązane. Spisanie takiego protokołu następuje na żądanie jednej ze stron stosunku prawnego. Zazwyczaj dotyczy to umowy deweloperskiej czy umowy przedwstępnej - np. w przypadku, w którym druga strona uchyla się od dokonania czynności, do której wcześniej się zobowiązała.

  • Notariusz sporządza także protokoły z przebiegu czynności i zdarzeń, np. zgromadzeń spółek i wspólnot mieszkaniowych, a także złożenia lub wydania pieniędzy lub dokumentów do depozytu notarialnego.

Protokół z otwarcia strony internetowej

Dość ciekawym przykładem jest protokół z otwarcia strony internetowej, który dokumentuje stan danej witryny na konkretny dzień. W jakiś sposób przebiega sporządzenie takiego aktu notarialnego?

  1. Notariusz otwiera stronę na swoim komputerze,
  2. następnie wykonuje zrzut ekranu,
  3. drukuje powstałą w wyniku tego grafikę
  4. i potwierdza, że wydruk przedstawia treść strony z dnia i godziny, w którym został on wykonany.

W efekcie dokonywane są czynności notarialne, które mają charakter oficjalnego dokumentu urzędowego. W ten sposób można zyskać cenny dowód w razie sporu sądowego. Przeciwna strona będzie mieć znacznie mniejsze szanse na zakwestionowanie treści zawartych w protokole notarialnym z otwarcia strony internetowej.

Protokoły notarialne Kraków: jaki koszt czynności notarialnej?

Obowiązek spisania protokołu może wynikać z ustawy, statutu, umowy, regulaminu, czy innego aktu o charakterze wewnętrznym danej osoby prawnej. 

Z kolei kwota opłaty notarialnej zależy ściśle od wykonywanej czynności. Notariuszowi przysługuje tzw. taksa notarialna, której maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Cena sporządzenia protokołów notarialnych w Krakowie zależy od rodzaju usługi notarialnej. Zgodnie z wyżej powołanym rozporządzeniem maksymalna taksa notarialna wyniesie: 1100 zł w przypadku protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, 300 zł z protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej, 100 zł za protokół dziedziczenia, 750 zł za sporządzenie protokołu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 50 zł za protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, oraz 50 zł za protokół przyjęcia dokumentu na przechowywanie. Do każdej z tych kwot należy doliczyć podatek VAT.

$desc: Protokół notarialny służy stwierdzeniu przebiegu pewnych czynności oraz zdarzeń, które wywołują skutki prawne - zleć spisanie protokołu u notariusza. 

Czynności notarialne