Wymagane dokumenty u notariusza

Akt notarialny Krakow

Notariusz - jakie dokumenty są wymagane?

Zastanawiasz się jakie dokumenty musisz przygotować przed wizytą? Aby usprawnić wizytę u notariusza warto zapoznać się z listą dokumentów, które należy zabrać do kancelarii. Istnieją pewne podstawowe dokumenty, które można w tym zakresie wskazać, jednak należy pamiętać, że charakter danej sprawy może spowodować konieczność dostarczenia jeszcze innych, wymaganych dokumentów. W takiej sytuacji bezpieczniej będzie przed planowaną wizytą skontaktować się z pracownikami naszej kancelarii, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty należy ze sobą mieć podczas wizyty u notariusza.

Podstawowe dokumenty i dane konieczne do dokonania czynności notarialnych

Do każdej czynności niezbędne jest okazanie dokumentów tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).

Dokumenty wymagane do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 1. numer księgi wieczystej
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
 3. ewentualnie zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym oraz zaświadczenie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej/Spółdzielni Mieszkaniowej o braku zaległości czynszowych związanych z lokalem będącym przedmiotem umowy

Dokumenty wymagane do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 1. aktualne zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 2. numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa do lokalu
 3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)

Dokumenty wymagane do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 1. numer księgi wieczystej
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 3. wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej; jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
 4. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
 5. zaświadczenie o objęciu działki tzw. uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (w przypadku sprzedaży działki)
 6. zaświadczenie o położeniu działki w terenie rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji (w przypadku sprzedaży działki)

Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 2. numer PESEL spadkodawcy (dane z dokumentu urzędowego)
 3. odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwiska rodowe – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 4. oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis testamentu notarialnego, jeżeli testament był sporządzony
 5. numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy

Ponadto do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny - zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn.

Czynności notarialne