Pełnomocnictwo notarialne

Pełnomocnictwo notarialne

Pełnomocnictwo notarialne

Nie zawsze osoba bezpośrednio zainteresowana może stawić się w kancelarii notarialnej w celu dokonania określonych czynności prawnych. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe z różnych powodów, najlepszym rozwiązaniem okazuje się wcześniejsze udzielenie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo notarialne ogólne

W zależności od planowanej czynności pełnomocnictwo może przybierać różne formy. Przykładowo, jeżeli planujemy sprzedaż nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź założenie spółki, wówczas wymagane jest pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo zawsze musi zawierać dane osoby udzielającej umocowania do działania w jej imieniu (jest to mocodawca), dane osoby działającej z ramienia mocodawcy (jest to pełnomocnik) oraz treść, która szczegółowo określa, do jakich czynności mocodawca upoważnia pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy sytuacji sprzedaży lub nabycia określonej nieruchomości, wówczas powinno zawierać opis danej nieruchomości z uwzględnieniem jej położenia i numeru księgi wieczystej. Można również w pełnomocnictwie sprecyzować cenę, za jaką mocodawca sprzedaje nieruchomość lub określić minimalną wartość, za jaką pełnomocnik z ramienia mocodawcy może ją sprzedać. Dodatkowo, pełnomocnictwo powinno potwierdzać umocowanie pełnomocnika do składania w imieniu mocodawcy konkretnych oświadczeń – jak np. o poddaniu mocodawcy egzekucji w trybie art. 777 kpc w kwestii zapłaty ceny lub wydania w posiadanie nieruchomości. Pełnomocnictwo często zawiera również umocowanie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy przed urzędami, najczęściej w celu ubiegania się o wydanie określonych dokumentów.

Odwołanie pełnomocnictwa

Każde pełnomocnictwo, również to notarialne, może zostać w każdej chwili odwołane. Odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną i jest skuteczne wobec pełnomocnika z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że ten mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 ust. 1 Kodeksu cywilnego). Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa może zostać złożone w dowolnej formie, niezależnie od tego w jakiej formie pełnomocnictwo zostało udzielone.

Czynności notarialne