Opłaty notarialne

Opłaty notarialne

Podstawowe informacje o opłatach dokonywanych u notariusza

Wysokość i zasady pobierania przez notariusza opłat regulowane są stosownymi przepisami. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.

Z tytułu dokonania czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość regulowana jest na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564 z późn. zm.). Rozporządzenie wprowadza maksymalne stawki, których wysokość w odniesieniu do konkretnych czynności notarialnych ustalana jest przez notariusza ze stronami czynności. Wynagrodzenie notariusza opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%, a to na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Cennik opłat notarialnych

Z tytułu dokonania w formie aktu notarialnego czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 68 poz. 450 z późn. zm.), w tym w szczególności umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, o dożywocie, o dział spadku i o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, umowy spółki, ustanowienia hipoteki, ustanowienia za odpłatnością użytkowania i służebności, notariusz z chwilą sporządzenia aktu notarialnego pobiera należny podatek od czynności cywilnoprawnych, który następnie wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku regulowane są ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W razie, gdy akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej notariusz z chwilą jego sporządzenia pobiera od wnioskodawców należną opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłaty sądowej oraz zwolnienia od opłaty regulowane są ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 90 poz. 594 z późn. zm.).

Opłaty notarialne od umowy darowizny

Z tytułu dokonania w formie aktu notarialnego umowy darowizny, umowy o zniesienie współwłasności dokonywanej bez spłat i dopłat lub ugody w tym przedmiocie, notariusz z chwilą sporządzenia aktu notarialnego pobiera należny podatek od spadków i darowizn, który następnie wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku regulowane są ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 roku nr 142 poz. 1514 z późn. zm.).

Z czego wynika wysokość opłaty notarialnej?

Maksymalna wysokość wynagrodzenia notariusza jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dn. 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.). Jednocześnie cennik usług notarialnych jest zależny od kilku ważnych czynników. Na koszt czynności przeprowadzanych przez notariusza składają się takie elementy, jak: taksa notarialna, podatki (VAT, od spadków, darowizn, czynności cywilnoprawnych), a także obowiązkowe opłaty sądowe. Dlatego aby uzyskać dokładny cennik notariusza należy zgłosić się bezpośrednio po wycenę konkretnej czynności notarialnej.

Akt notarialny – cena

Kwestię opłaty za sporządzenie aktu notarialnego ustala notariusz. Wiążą go jednak przepisy dotyczące maksymalnej, dopuszczalnej stawki, a więc ustalane odgórnie przez ustawodawcę. Do kosztów należy doliczyć również podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz ewentualne opłaty sądowe. Podsumowując, cena aktu notarialnego będzie różnić się w zależności od wartości przedmiotu czynności notarialnej i taksy ustalonej wedle uznania notariusza, jednak nie może przekroczyć wysokości kwoty zawartej we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 roku.

Czynności notarialne