Darowizna u notariusza

notariusz darowizna

Kodeks cywilny (art. 888) określa umowę darowizny jako zobowiązanie darczyńcy do nieodpłatnego świadczenia swoim majątkiem względem obdarowanego.

Najczęściej do podpisania umów darowizny dochodzi między członkami najbliższej rodziny. Przedmiotem umowy darowizny może być wszystko. Zarówno nieruchomość (działka bądź lokal), prawa (prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), przedsiębiorstwo, udziały w spółce z o.o., jak również samochód czy pieniądze lub inne wartościowe przedmioty. Analogicznie do umowy sprzedaży w przypadku darowizny dotyczącej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, konieczna jest forma aktu notarialnego.

Umowa darowizny

Warto pamiętać, że jeżeli stronami umowy darowizny są członkowie najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha), wówczas umowa ta zwolniona jest z konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn. Reguluje to art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy czym warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz w przypadku darowizny pieniędzy - udokumentowanie ich otrzymania przelewem na rachunek bankowy obdarowanego. Jednocześnie nie ma obowiązku zgłaszania darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego, jak również darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty: 9.637 zł dla osób z I grupy podatkowej, 7.276 zł dla osób z II grupy podatkowej i 4.902 zł dla osób z III grupy podatkowej.

Umowa darowizny przenosi własność nieruchomości na rzecz obdarowanego. W praktyce często w takiej umowie ustanawia się na rzecz darczyńcy prawo użytkowania nieruchomości bądź służebność mieszkania, co gwarantuje darczyńcy prawo dalszego zamieszkiwania w lokalu czy domu, będącym przedmiotem umowy darowizny.

Pozostałe czynności notarialne