Poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza

Art. 925 Kodeksu cywilnego stanowi, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Z kolei chwila otwarcia spadku to chwila śmierci spadkodawcy. Aby spadkobiercy mogli np. wpisać się do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości lub zbyć przedmiot należący do spadku, powinni uzyskać stwierdzenie nabycia spadku.

Aby stwierdzić nabycie spadku po zmarłej osobie należy uzyskać w sądzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzić notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza pozwala zaoszczędzić czas poprzez załatwienie sprawy spadkowej na jednym spotkaniu w kancelarii. Warunkiem jednak jego sporządzenia jest obecność w kancelarii wszystkich osób, które wchodzą w grę jako spadkobiercy.

Akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić każdy notariusz w kraju, bez względu na to, gdzie przed śmiercią mieszkał spadkodawca, jeśli tylko był on obywatelem Polski.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia poprzedza spisanie protokołu dziedziczenia. W czynnościach tych muszą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane w rozumieniu art. 95aa Prawa o notariacie, tj. wszyscy potencjalni spadkobiercy ustawowi oraz testamentowi, a także osoby, na rzecz których uczyniono zapis windykacyjny.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

W protokole dziedziczenia osoby stawające składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia co do pokrewieństwa ze spadkodawcą, pozostawienia przez niego testamentów, istnienia innych potencjalnych spadkobierców, zawarcia umów ze spadkodawcą o zrzeczeniu się dziedziczenia itp. W protokole dziedziczenia zamieszczana jest również informacja o wchodzących w skład spadku nieruchomościach.

Jeżeli spadkobiercy nie złożyli dotychczas oświadczeń o przyjęciu bądź odrzucenia spadku, składają takie oświadczenia w protokole dziedziczenia (jeżeli nie upłynął jeszcze termin do ich złożenia).

Akt poświadczenia dziedziczenia jest z kolei dokumentem, w którym notariusz poświadcza, iż określona osoba jest spadkobiercą. W przypadku kilku spadkobierców określa również wysokość udziałów w spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia po jego podpisaniu podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Spadkowym i ma wówczas skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Poświadczenie dziedziczenia i co dalej?

Po sporządzeniu akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza, spadkobiercy powinni zgłosić nabycie spadku w urzędzie skarbowym, składając odpowiednią deklarację. Zgłoszenie to jest warunkiem skorzystania przez nich ze zwolnienia nabycia spadku od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie to dotyczy najbliższej rodziny.

Z kolei jeśli przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość, należy złożyć stosowny wniosek o wpis do księgi wieczystej.

Czynności notarialne