Sprzedaż nieruchomości

Umowa sprzedaży akt notarialny

Wedle definicji Kodeksu cywilnego pod pojęciem umowy sprzedaży rozumiana jest umowa, w której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności konkretnej rzeczy na kupującego i zobowiązuje się wydać mu tę rzecz, natomiast kupujący zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić sprzedawcy określoną cenę.

Umowa sprzedaży jest jedną z najczęściej dokonywanych czynności prawnych. Jeżeli jej przedmiotem jest nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wówczas konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. W akcie notarialnym umowy sprzedaży sprecyzowany jest przedmiot umowy (szczegółowy opis nieruchomości obejmujący stan faktyczny i prawny, z uwzględnieniem w szczególności ewentualnych obciążeń), jego cena i sposób zapłaty, a także termin wydania w posiadanie.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Zainteresowane strony są zobowiązane do przedłożenia wymaganych dokumentów oraz do złożenia stosownych oświadczeń. Dokumenty niezbędne do sfinalizowania konkretnej umowy sprzedaży mogą się różnić w zależności od sytuacji faktycznej, prawnej, stanu wynikającego z księgi wieczystej dla danej nieruchomości.

Bardzo często w przypadku umowy sprzedaży mamy do czynienia z ustanowieniem hipoteki na przedmiocie umowy – ma to miejsce w sytuacji, gdy zakup jest dokonywany ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

W akcie notarialnym notariusz obowiązkowo zamieszcza wniosek do Sądu wieczystoksięgowego o dokonanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stosownych wpisów na podstawie zawartej umowy, który to wniosek jest następnie składany przez notariusza elektronicznie (w tym samym dniu), a następnie wszystkie przedłożone do aktu dokumenty wraz z wypisem aktu notarialnego notariusz wysyła do Sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Pozostałe czynności notarialne