Data pewna u notariusza

Data pewna u notariusza

Data pewna to określenie na notarialne poświadczenie daty okazania dokumentu. Jest formą zabezpieczenia przed tzw. antydatowaniem pism i odgrywa ważną rolę zwłaszcza w sprawach wymagających przedstawienia dowodów (np. umów pisemnych). Dzięki dacie pewnej można więc dowieść, że pismo faktycznie istniało w dniu, w którym zostało okazane notariuszowi. Pozwala to uniknąć posądzenia o sfałszowanie dokumentacji, co jest niezwykle istotne w przypadku konieczności urzędowego poświadczenia daty, w jakiej dokonano określonej czynności prawnej.

Czym jest forma pisemna z datą pewną?

Taka forma jest wykorzystywana przede wszystkim w kwestiach dowodowych. Mówi o tym m.in. artykuł 678. kodeksu cywilnego, według którego: § 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. § 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Czynność prawna posiada datę pewną wtedy, gdy jej dokonanie zostało stwierdzone w dokumencie urzędowym. Termin ten może być poświadczony przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego, albo u notariusza. Jeżeli jakaś czynność wymaga zachowania formy daty pewnej, ale data pewna nie zostanie przy niej zastosowana, czynność tę uznaje się za nieważną (jeśli właśnie tak stanowi ustawa).

Gdzie najczęściej pojawia się data pewna?

Forma pisemna z datą pewną jest stosowana najczęściej przy:

  • zbyciu rzeczy najętej w trakcie trwania najmu,
  • ustanowieniu zastawu na prawie,
  • zastrzeżeniu własności.

Częstą praktyką jest opatrzenie datą pewną umowy najmu lub dzierżawy.

W przypadku praktyki notarialnej umieszczenie klauzuli poświadczającej datę okazania pisma sprawia, że jego forma zostaje przekształcona ze zwykłej formy pisemnej na pisemną z datą pewną. Klauzula stanowi jednoznaczny dowód na to, że dokument istniał w czasie, w którym został okazany notariuszowi.

Data pewna, a notariusz. Wysokość taksy notarialnej i klauzula poświadczeniowa

Koszt poświadczenia daty okazania dokumentu podlega taksie notarialnej w wysokości 6 zł + 23% VAT za każdą stronę. Wysokośćopłaty notarialnej jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które dotyczy maksymalnych stawek taksy notarialnej z dn. 28.06.2004 r.. Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

W klauzuli poświadczeniowej znajdują się 2 główne elementy:

  • Imię i nazwisko osoby, która okazała dokument,
  • Jej miejsce zamieszkania.

Poza datą, na dokumencie można umieścić również godzinę i minutę jego okazania (na życzenie osoby zainteresowanej). Do poświadczenia daty dokumentu ma prawo również ta osoba, której on nie dotyczy. Poza tym warto wiedzieć, że przy wykonywaniu tej czynności, notariusz nie poświadcza od razu własnoręczności złożonych podpisów (sprawdź:Notarialne poświadczenie podpisu) i nie przeprowadza weryfikacji treści pisma. Są to odrębne czynności notarialne.

Czynności notarialne