Różnice między aktem notarialnym a wpisem do księgi wieczystej

notariusz akt notarialny a wpis do księgi wieczystej

Akt notarialny a wpis do księgi wieczystej

Przy zakupie lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębny przedmiot własności, podstawowe czynności to sporządzenie aktu notarialnego, a następnie dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, który określa stan prawny danej nieruchomości. Dokument ten prowadzi się przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. Wpis w księdze wieczystej jest jawny i potwierdza kto jest faktycznym właścicielem lokalu czy działki. Zawiera też informacje o samej nieruchomości, w tym o jej ewentualnych obciążeniach.

Dokument ten jest niezwykle istotny nie tylko dla właściciela, ale również dla przyszłego nabywcy. Zgodnie z zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych domniemywa się, że to, co zostało w nich zapisane, jest prawdą. Ustrój ksiąg wieczystych określono w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U 1982 Nr 19 poz. 147).

Zakup wyodrębnionego lokalu

Osoba kupująca mieszkanie, które jest wyodrębnione (czyli stanowi samodzielny lokal), zostaje jej właścicielem w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zachowanie formy aktu notarialnego jest konieczne – tylko wtedy umowa jest ważna. Kolejnym ważnym krokiem będzie dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje sąd na wniosek złożony przez notariusza.

Zapis w księdze wieczystej ma ogromne znaczenie dla właściciela i kupującego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, to właśnie ten dokument będzie decydować o prawach konkretnej osoby do danego lokum. Przykładowo, nawet jeżeli ktoś nie będzie rzeczywistym właścicielem nieruchomości, ale jednocześnie jest wpisany do księgi wieczystej jako jej właściciel, to kupując nieruchomość właśnie od tej osoby nabywca stanie się jej właścicielem.

Wpis do księgi wieczystej - samodzielnie, czy u notariusza?

Wpis do księgi wieczystej przez notariusza - w przypadku umów zbycia nieruchomości zawartych w formie aktu notarialnego, wniosek do sądu o wpis do księgi wieczystej składa notariusz drogą elektroniczną, bezpośrednio po sporządzeniu aktu notarialnego. Na dokonanie wpisu do księgi wieczystej przez sąd czeka się zwykle od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

W przypadku zaś nabycia nieruchomości np. w drodze dziedziczenia, obowiązek złożenia wniosku o zaktualizowanie wpisów w księdze wieczystej spoczywa na spadkobiercy. Za nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi grzywna nakładana przez sąd po uprzednim pisemnym wezwaniu do złożenia odpowiedniego wniosku do księgi wieczystej.

Czynności notarialne