Kiedy akt notarialny nabiera mocy prawnej

Darowizna w małżeństwie

Sporządzenie aktu notarialnego to jedna z czynności notarialnych, realizowanych z uwzględnieniem zasad zawartych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r Prawo o notariacie (art. 91-95). Tego typu dokumenty są przygotowywane zgodnie z przepisami i formułą, jaka obowiązuje w konkretnym miejscu prawa.

Kiedy akt notarialny jest prawomocny? Momentem, w którym dochodzi do zamknięcia aktu notarialnego, jest jego podpisanie. Najpierw podpis składają strony, a następnie notariusz. Rolą notariusza jest w tym przypadku zapewnienie odpowiedniej formy prawnej dokumentu oraz zawarcie w nim właściwych informacji.

Akt notarialny – uprawomocnienie i elementy obowiązkowe

Akt notarialny przywołuje fakty i okoliczności istotne w chwili, w której jest spisywany. Zamieszcza się w nim informacje o wszystkich stronach aktu, w tym o osobach działających w ich imieniu, przedstawicielach, czy pełnomocnikach. W akcie notarialnym muszą znaleźć się następujące dane:

  • Data i miejsce sporządzenia,
  • Imię, nazwisko i siedziba kancelarii notarialnej,
  • Oświadczenia stron,
  • Okazane dokumenty,
  • Podpisy stron i notariusza.

Jeżeli któryś z tych elementów zostanie pominięty, dokument można uznać za nieważny. Oprócz tego akt musi być sporządzony przez uprawnioną osobę – notariusza. W sytuacjach, w których akt notarialny dotyczy ruchomości albo nieruchomości, muszą znaleźć się w nim również inne umowy związane z wymianą, darowizną lub sprzedażą.

W takim dokumencie umieszcza się też informację o tym, że został on odczytany przez notariusza, a następnie przyjęty i podpisany przez wszystkie strony oraz ewentualnych świadków.

Na czym polega uprawomocnienie aktu notarialnego?

Akt notarialny nie jest orzeczeniem sądowym, ale również wymaga okresu uprawomocnienia. Do uprawomocnienia aktu notarialnego dochodzi z chwilą złożenia wszystkich wymaganych podpisów. Jako ostatni podpisuje się notariusz, umieszczając obok swojego imienia i nazwiska słowo „notariusz”. W ten sposób zakłada się, że dokumenty zostały zaakceptowane przez wszystkie strony, czemu dały wyraz składając swoje podpisy.

Do zadań notariusza należy skontrolowanie, czy w akcie nie brakuje stron, czy są ponumerowane (jeżeli jest to dokument obszerniejszy), oraz czy klienci podpisali się w wymagany sposób (czyli imieniem i nazwiskiem). Sprawdza on również zgodność tekstu zawartego w piśmie urzędowym.

Sytuacje, kiedy akt notarialny nabiera mocy prawnej z chwilą późniejszą

Wyjątkiem od tej reguły są czynności notarialne, które dla swej ważności wymagają wpisu do księgi wieczystej, np. powstanie hipoteki lub umowa kupna-sprzedaży mieszkania. One nabierają mocy prawnej z chwilą późniejszą, niż w momencie złożenia podpisów. Jednocześnie należy pamiętać, że akt notarialny nie jest nieważny do momentu wpisu do księgi wieczystej.

Oprócz tego zdarzają się dokumenty, które nie wymagają złożenia podpisów przez strony. Będą to np. protokoły prostujące. Jednak i tak na każdym z nich musi widnieć podpis notariusza.

Czynności notarialne