Monika Suchecka Notariusz
ul. Ogrodowa 1/1, 31-155 Kraków
tel. (12) 426 42 03, 446 68 49, 446 60 89

monika.suchecka@kin.pl
Monika Suchecka Notariusz

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty i dane konieczne do dokonania czynności notarialnych:

do każdej czynności dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)


do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny - zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn


do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

► do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Monika Suchecka notariusz ul. Ogrodowa Kraków