Notarialny podział majątku przed rozwodem

Podział majątku przed rozwodem

Notarialny podział majątku przed rozwodem - co należy wiedzieć?

Coraz częstszą praktyką staje się obecnie dzielenie majątku jeszcze przed wystąpieniem o rozwód, poza salą sądową. Można zrobić to, korzystając z pomocy notariusza, co znacznie przyspiesza i upraszcza rozwód, a także obniża jego koszty. Jest to rozwiązanie wybierane przede wszystkim przez pary, które chcą rozstać się w zgodzie, bez orzekania o winie - pozwala sprawnie dokonać odpowiednich ustaleń, a także daje czas do namysłu, skonfrontowania poglądów i uzyskania porady notariusza. Znacznie skraca również czas oczekiwania na uzyskanie rozwodu. Z praktyki notarialnej wynika, że takie rozwiązanie jest stosowane coraz chętniej zwłaszcza przez małżeństwa bezdzietne, w których sprawie nie wchodzą w grę kwestie praw do opieki nad dziećmi ani alimentów. Jak wygląda proces podziału majątku u notariusza?

Podział majątku przed rozwodem a przepisy

Zgodnie z prawem podziału majątku można dokonać w każdym momencie, również podczas trwania małżeństwa, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji małżonkowie mogą sami, bez udziału sądu, dojść do kompromisu w sprawie wspólnego majątku i wszelkich kwestii z nim związanych, jak na przykład razem zaciągnięty kredyt na dom. Jeśli dojdą do porozumienia, składają zgodne oświadczenia woli przed notariuszem, a ten tworzy dokument rozstrzygający kwestie majątkowe. Po podpisaniu przez małżonków takiego dokumentu uznaje się wszelkie sprawy majątkowe za rozstrzygnięte.

Jak powinna wyglądać umowa dotycząca notarialnego podziału majątku przed rozwodem?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej musi mieć formę aktu notarialnego, gdyż w innym wypadku zostanie uznane za nieważne. Samą umowę dotyczącą podziału wspólnego majątku również najlepiej sporządzić w formie aktu notarialnego, istnieją zaś takie przypadki, gdy jest to bezwzględnie wymagane. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli podział dotyczy nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy prawa użytkowania wieczystego. W każdym wypadku umowa dotycząca podziału majątku przed rozwodem powinna być sporządzona w formie pisemnej, a jeśli nie ma formy aktu notarialnego, a dotyczy wspólnego przedsiębiorstwa małżonków, powinna mieć dodatkowo notarialnie poświadczone podpisy obojga małżonków.

Co zawiera notarialna umowa o podział majątku przed rozwodem?

W umowie o podział majątku wspólnego zamieszcza się szereg postanowień regulujących wzajemne stosunki majątkowe między małżonkami w związku z ustaniem wspólności ustawowej. Poza rozstrzygnięciem kwestii przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku danego małżonka, umowa taka zawiera określenie ewentualnych spłat, jak również rozliczenie ewentualnych wzajemnych nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków i z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny.

Czynności notarialne